Algemene voorwaarden van PortMobile BV
Augustus 2022

1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende woorden de volgende betekenis:
PortMobile’ is PortMobile B.V., KvK 75433311.
PortMobile - dienst’ of ‘Dienst’ is de dienst bestaande uit een systeem voor registratie van havenbezoeken.
Klant’ is de zakelijke gebruiker van de PortMobile-dienst.
Het ‘PortMobile-systeem’ of `Systeem’ is de software die door PortMobile wordt gebruikt om de Dienst te leveren.
Persoonsgegevens’ zijn alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de Algemene Verordening Persoonsgegevens, 2016/679.
Acties’ zijn alle transacties die worden gerealiseerd met de Dienst waarmee een klant zich bij een haven aanmeldt en waarmee (al dan niet) havengelden verschuldigd zijn.
Haven’: een havenbedrijf wat gebruikt maakt van de Diensten van Port Mobile
Registratie’ is het aanmelden van een bezoek van een specifiek geïdentificeerd schip in een gespecificeerde haven voor al dan niet gespecificeerde activiteiten waarvoor havengeld verschuldigd is.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Diensten en zijn geaccepteerd bij aanmelding. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens te vinden op de PortMobile website. PortMobile behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt altijd vermeld op de website waar eveneens de gewijzigde Voorwaarden geraadpleegd kunnen worden.
 
2. Onderwerp overeenkomst
Met deze overeenkomst biedt PortMobile een dienst aan op grond waarvan de Klant op eenvoudige en geautomatiseerde wijze zich kan registreren in een haven die hij bezoekt. PortMobile is gemachtigd door de Haven om deze registratie namens haar te accepteren zodat de haven deze kan gebruiken voor de facturatie van de verschuldigde havengelden.
Registratie geschiedt voorafgaand aan het havenbezoek.  
  
3. Aanmelden als klant bij PortMobile
De klant kan zich aanmelden als klant van PortMobile via het online PortMobile platform op app.portmobile.nl. Daarbij dienen de volgende gegevens te worden ingevuld:
- Onderneming
- Contactgegevens
- Betaalgegevens.
- Vaartuiggegevens
Na verificatie van bovenstaande gegevens wordt een account aangemaakt. Aan het account kunnen vervolgens de gegevens van een schip worden toegevoegd.

De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde gegevens, en het up-to-date houden daarvan - met name waar zij de grondslag vormen voor de berekening van de havengelden. Als de verstrekte gegevens niet juist blijken zal de haven het recht hebben om een naheffing te berekenen, eventueel vermeerderd met een boete voor zover bepaald in de vigerende havenreglementen.
 
Registratie als klant is afhankelijk van goedkeuring door PortMobile. De Klant is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van de accountgegevens en mag deze accountgegevens met niemand delen. Een geregistreerd account is alleen voor eigen, persoonlijk gebruik door de Klant.
 
4. Beschikbaarheid en toegankelijkheid Dienst
De Klant erkent dat het gebruik en de beschikbaarheid van het PortMobile systeem in hoge mate afhankelijk is van de werking van bijvoorbeeld de mobiele telefoon, internet, en andere middelen die hij kan gebruiken om toegang te krijgen tot de Dienst. Als om welke reden dan ook geen toegang kan worden verkregen tot de Dienst, is de Klant verplicht om dit te melden aan de helpdesk van PortMobile via email aan support@portmobile.nl. Uitsluitend in het geval dat het PortMobile systeem niet bereikbaar is door een technische storing veroorzaakt door PortMobile, kan de Klant het bezoek achteraf registreren.
De Klant heeft toegang tot de Dienst via de website app.portmobile.nl. Veel gestelde vragen over deze tools, met inbegrip van instructies voor het gebruik ervan, kan op de website helpdesk.portmobile.nl worden geraadpleegd. De tools van PortMobile zijn voortdurend in ontwikkeling en kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt of worden stopgezet. De Klant dient de instructies voor de tool te allen tijde op te volgen.
De toegang tot de tools van PortMobile wordt beperkt tot geregistreerde Klanten.
 
5. Gebruik van PortMobile: Registreren bezoek, inchecken, uitchecken
Voorafgaand aan het binnenvaren van de Haven kan de Klant zijn bezoek via het PortMobile systeem aanmelden (“inchecken”). Daarbij dient kenbaar te worden gemaakt per wanneer van de haven gebruik wordt gemaakt, met welk schip en eventuele andere gegevens die door het PortMobile systeem gevraagd worden. Op grond daarvan wordt berekend of havengeld verschuldigd is en wordt een aantal modaliteiten of abonnementen voorgesteld die samenhangen met de beoogde verblijfsduur en bezoekfrequentie van de Klant in de haven. Naar keuze van de Klant voor een toegangskaart of abonnement, wordt het bijbehorende bedrag achteraf door de haven aan de klant gefactureerd. Ook is het mogelijk dat een Klant al beschikt over een abonnement voor de gekozen periode (bijvoorbeeld in geval van een maand- of jaarkaart). In dat geval is voor een specifiek bezoek geen additionele betaling verschuldigd.

Na afloop van zijn bezoek en tenminste na verstrijken van de geldigheidsduur van het gekochte abonnement dient de Klant de havenplaats te verlaten. Bij het verlaten van de haven kan de Klant zich in het PortMobile systeem afmelden, om te bevestigen dat het schip de haven (tijdig) heeft verlaten (“uitchecken”). Tijdens het uitchecken kan de Klant nog wijzigingen aanbrengen in de aangeleverde gegevens. Deze wijzigingen kunnen aanleiding geven tot verhogingen of verlagingen in het berekende havengeld die direct doorgevoerd zullen worden. Het niet (tijdig) aan- of afmelden en/of verlaten van de haven kan leiden tot een boete aan de haven (afhankelijk van de bepalingen in de vigerende havenverordening) en/of additionele havengelden.
Als een schip gebruik maakt van AIS zal het PortMobile systeem het bezoek automatisch aan- en afmelden. De Klant kan deze gegevens zelf corrigeren.

PortMobile is niet verplicht een waarschuwing te zenden van het verloop van de overeengekomen tijdsduur. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het respecteren van deze tijdsduur en het eventueel tijdig verlengen daarvan. PortMobile is niet aansprakelijk voor mogelijke boetes die de Klant verschuldigd is wegens het niet tijdig registreren van het bezoek, afmelden van het bezoek of verlaten van de haven wanneer de geregistreerde bezoekperiode eindigt.
De Klant is zelf verantwoordelijk voor het juist, volledig en tijdig invullen van alle gegevens. Onvolledig of foutief aangeleverde gegevens kunnen leiden tot verkeerd berekende havengelden. Het betalen van te weinig havengelden kan leiden tot naheffingen en boetes door de Havens, waarvoor Port Mobile niet aansprakelijk gesteld kan worden.

6. Betaling/facturatie
De Haven factureert de verschuldigde havengelden in overeenstemming met de geldende havenverordening.

 7. Algemene Voorwaarden haven     
Bij gebruik van de havenplaats zijn de algemene voorwaarden, havenverordeningen, tariefbepalingen en andere verordeningen of bepalingen van de betreffende haven onverminderd van toepassing. De Klant dient deze te respecteren.

Door een havenbezoek via PortMobile te registreren verklaart de Klant zich akkoord met de voorwaarden van de haven. PortMobile is door de haven gemachtigd om haar algemene voorwaarden ter acceptatie aan te bieden en de acceptatie daarvan namens haar te ontvangen.
 
Deze voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de website van PortMobile op www.portmobile.nl/algemenevoorwaarden.

8. Looptijd
De looptijd van de overeenkomst vangt aan op het moment van succesvolle registratie van de account en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden, zonder opgave van reden.
 
De overeenkomst dient schriftelijk of per e-mail te worden opgezegd.
 
De overeenkomst en de Registratie kunnen worden beëindigd of opgeschort als de Klant de Algemene Voorwaarden niet naleeft, of in geval van misbruik of manipulatie van de account. Van misbruik of manipulatie is sprake in de volgende, niet limitatieve, gevallen: Meldingen van ongeautoriseerd gebruik van de account, zoals uitlenen althans laten gebruiken door een ander; Vermoeden van fraude.

9. Aansprakelijkheid
PortMobile is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit het gebruik van de Dienst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat ter zake door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.
 
In geval van een situatie van overmacht waarbij PortMobile niet in staat is haar diensten te verlenen kan nakoming van de overeenkomst niet van haar worden gevergd en is zij niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen. Van een situatie van overmacht is sprake in de volgende, niet limitatieve, gevallen: storingen in telecommunicatie – infrastructuur, nationale onlusten, mobilisatie, oorlog, stakingen, Denial of Service (DDoS) aanvallen, bedrijfsstoringen, brand, overstromingen of overige omstandigheden waardoor PortMobile door een omstandigheid buiten haar macht niet in staat is om haar diensten te leveren.

10. Overdracht aan derden
Het is de Klant niet toegestaan om de rechten uit deze overeenkomst aan een derde over te dragen zonder schriftelijke toestemming van PortMobile.

11. Gegevensverwerking
De persoonsgegevens van de Klant worden door PortMobile verwerkt met het oog op de uitvoering van de overeenkomst en het leveren van de Dienst. PortMobile verwerkt de gegevens onder meer om betere (online) service te kunnen bieden, waar nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor marketing doeleinden (mits toestemming is verleend), om de PortMobile bedrijfsprocessen efficiënter in te richten en om fraude tegen te gaan (bijvoorbeeld wanneer een Klant opnieuw probeert te registreren terwijl PortMobile een eerdere overeenkomst met diezelfde Klant heeft beëindigd omdat deze (Klant) in strijd met de Algemene Voorwaarden heeft gehandeld).

PortMobile verwerkt deze Persoonsgegevens altijd op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en overeenkomstig de bepalingen van Algemene Verordening Gegevensbescherming en van de lokale uitwerkingen hiervan.
PortMobile treft de nodige technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
De door Klant aan PortMobile ter beschikking gestelde Persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt in het kader van de eigen bedrijfsactiviteiten van PortMobile en om uitvoering te geven aan de Overeenkomst met Klant.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst ontstaan zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam. 

Voorgaande versies:
Augustus 2020

u003cpu003eu003c/pu003e